" />

Sheridan High School Lunch Menu

SHS Lunch Menu

 

 

Click here to see the Sheridan High School lunch menu for the 20/21 school year.

 

Click here to see the Sheridan High School rotation schedule for the school lunches.

Back to School News       Print
Sheridan High School
8725 Sheridan Road NW
Thornville, OH 43076


Phone: (740) 743-1335
Fax: (740) 743-3311